S/E-Litter 22.09.2001

M: Yanam Tal Amal, V.: Shafaq lizmir La Zahir    Pedigree

male
SHAIKH-EGYPT Austrian youth champion, German Champion VDH Champion, Austrian Champion
SHARIF-SAWAHIN

female
SHAHIN-EMBARIH  French Champion
SHARIFA-ESMA Greek Champion
SHIRIN-ESTHER German Champion
SUAD-SHARI-EYSAN
SULEIKA-ELISHABA