S/D-Litter 29.06.2001

M: Oshira Adab Al Firdous, V.: Tuan Tal Amal    Pedigree

male
SABIR – DAMIR
SABUH – DALHAM
SAYYAT – DIRHAM
SETHI – DALIL

female
SAMIHA – DUNYA