G/R-Litter 19.05.2011

V: Baijan-Latif Al Firdous, M: Badra-Kismeth Al Firdous    Pedigree

male
GHALIB  – RAHIM

female
GHADIYA – RAZUNA
GHALIYA – RAHIMA
GASHIRA – RANIJA
GHADA – RADIYA
GHUNYA – RAIJA